Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę poinformować o przystąpieniu przez Gminę Pakosławice do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosławice na lata 2015-2020”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Pakosławice (pok. Nr 10) oraz na stronie internetowej urzędu. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli pobrać ankiety  u sołtysów.

Wypełnione ankiety proszę składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Pakosławice lub u sołtysów w terminie do 12 stycznia 2016r.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice oraz pod nr tel. 77 435 76 14 wew. 106.

Dziękuję Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

                                                                       WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE

                                                                       Adam Raczyński

PDFANKIETA DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH.pdf (323,01KB)
PDFANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH.pdf (323,68KB)
PDFFORMULARZ DANYCH ENERGETYCZNYCH OBIEKTU - budynki użyteczności publicznej w tym komunalnych - na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosławice.pdf (397,93KB)
 

Przewiń do góry