Wójt Gminy Pakosławice uprzejmie informuje, iż w dniu 2 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca br. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938), tzw. WYPRAWKA SZKOLNA.

Dofinansowanie obejmuje zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

W związku z powyższym nie obejmuje zakupu tzw. ćwiczeń ani podręczników i ćwiczeń do religii.


Pomoc w ramach programu mogą uzyskać:

  • uczniowie klas III szkoły podstawowej (dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 574 zł netto). 
  • uczniowie klas IV technikum (dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 574 zł netto). 

Pomoc mogą uzyskać również uczniowie z w/w klas z rodzin, w których są przekroczone kryteria dochodowe, o ile w rodzinie występują przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

1) ubóstwo; 2) sieroctwo; 3) bezdomność; 4) bezrobocie; 5) niepełnosprawność; 6) długotrwała lub ciężka choroba; 7) przemoc w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełno-sprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV. Warunkiem jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów), o ile uczniowie ci nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon), a następnie o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 7 września br. 

Wnioski będą do pobrania w szkołach po 14 sierpnia br. ponadto w Urzędzie Gminy pok. nr 11 oraz na stronie internetowej www.pakoslawice.pl

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice - wyprawka szkolna.pdf (120,27KB)

PDFWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.pdf (718,96KB)

 

Przewiń do góry