O G Ł O S Z E N I E


Wójta Gminy Pakosławice o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pakosławice.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy nabór wniosków  o udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów  zawierających azbestyna terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Pakosławice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Pakosławice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice – VI nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Pakosławice. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.  Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów ( w tym: 50% NFOŚiGW w Warszawie, 35% środki WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu Gminy Pakosławice).
    

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy budynków pokryte eternitem. a zamierzają je wymienić  w 2015 r. 

Wnioski należy składać w terminie do 20 marca 2015 r.  w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10,  na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej: www.pakoslawice.pl   oraz  w Urzędzie Gminy – pokój nr 10.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice – pokój nr 10 lub pod numerem tel. 77 4357612 wew. 106.

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                               Adam Raczyński

DOCWniosek.doc (16,50KB)


Data publikacji:
 21-01-2015 14:06

Przewiń do góry