W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Gminy Pakosławice, której wiodącym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. Rada Gminy po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie przedłożonego projektu uchwały jak również po dokonaniu poprawek zgłoszonych w formie wniosków przez merytoryczne Komisje Rady uchwaliła budżet na 2015 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta  14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.


Wśród zadań na realizację których zostały zabezpieczone środki budżetowe znalazły się między innymi rozbudowy i modernizacje remiz strażackich w Pakosławicach, Nowakach i Rzymianach. Nie zapomniano również o poprawie infrastruktury, której zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach. W nowym budżecie zabezpieczono również środki na realizację zadań przy współudziale Powiatu w zakresie remontów chodników przy drogach powiatowych jak również zapewnienia transportu zbiorowego. Wzorem lat ubiegłych wszystkie sołectwa mogą liczyć na środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.


W trakcie obrad Rada przyjęła zmiany Statutów wszystkich sołectw jak wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości.
Wszystkie uchwały podejmowane były w pełnym 15 osobowym składzie, gdyż na tej sesji jako ostatni ślubowanie złożył radny Łukasz Pleśniak.

Przewiń do góry