pokl.jpeg

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Lepsza edukacja - lepsza przyszłość

 


„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”

Gmina Pakosławice realizuje projekt pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych”


Celem głównym projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” jest podniesienie kompetencji kluczowych, wyższa samoocena i trafne przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów z Gminy Pakosławice (36 kobiet, 30 mężczyzn) w wyniku realizacji kompleksowego programu wsparcia w okresie od IX 2014 do VI 2015.
Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języka angielskiego dla 24 uczniów i 15 uczennic z Gimnazjum w Pakosławicach w okresie 10 m-cy,
 • Wzmocnienie motywacji i ambicji oraz ukształtowanie właściwych postaw
 • w relacjach społecznych poprzez uczestnictwo 22 uczniów i 32 uczennic  w treningach sportowych oraz indywidualnej terapii pedagogiczno-psychologicznej w okresie 10 m-cy w Gimnazjum w Pakosławicach,
 • Rozwój talentów artystycznych 9 uczennic i 7 uczniów Gimnazjum w Pakosławicach w okresie 10 m-cy,
 • Podniesienie samooceny i woli rozwijania  kompetencji, talentów i pasji w wyniku uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 36 uczniów i 30 uczennic Gimnazjum w Pakosławicach w okresie 10 m-cy,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych w wyborem ścieżki edukacyjno –zawodoznawczej  przez 12 uczennic i 10 uczniów Gimnazjum w Pakosławicach w okresie 10 m-cy.

Projekt przewiduje wsparcie uczniów Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum
w Pakosławicach z terenu gminy Pakosławice, położonego na obszarze wiejskim województwa opolskiego i obejmuje następujące elementy:

 • Wsparcie ucz. i uczennic z trudnościami:

1) zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z matematyki (1gr), fizyki i chemii (1gr) i języka angielskiego (1 gr.) 90 godz..
2) indywidualna terapia pedagogiczno-psychologiczna 4K,5M; 135 h..

 • Poprzez sport odkrywamy nasze mocne strony

1) zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców 2gr.; 12K, 12M; 140h; zakup piłek do piłki nożnej,
2) zajęcia z tenisa ziemnego  6 gr. x 3os, 9K, 9M, 420h; zakup rakiet tenisowych, piłek do tenisa ziemnego, zestawów do mini-tenisa, kosza trenerskiego na piłki do tenisa i zestawów linii do mini-tenisa (na trzy boiska),
3) zajęcia fitness 2 gr., 16K, 70h; zakup sprzętu nagłaśniający, płyt z muzyką i akcesoriów (stepy, ciężarki).

 • Rozwijamy nasze talenty i zainteresowania

1) zajęć pozalekcyjne na bazie dostarczonego autorskiego programu, skonstruowane zostaną przez uczniów proste przyrządy do badania zanieczyszczeń środowiska (hałasem, falami elektromagnetycznymi), a następnie prowadzone będą obserwacje i pomiary w otoczeniu, sporządzona zostanie mapa zanieczyszczeń najbliższej okolicy. Uzupełnieniem tych prac będą zajęcia wyjazdowe na Uniwersytetu Opolskiego, podczas których uczniowie poznają zasady badań naukowych, zapoznają się z wyposażeniem profesjonalnych laboratoriów, samodzielnie skorzystają z niektórych aparatów i narzędzi 3gr, 14K, 8M, 60h zajęć pozalekcyjnych, 24h zajęć pozaszkolnych.
2) dla ucz. utalentowanych artystycznie przewidziano 2 rodzaje zajęć:
warsztaty plastyczne (w tym plener) i warsztaty teatralno-wokalne. Do obu form zajęć zostaną zaproszeni profesjonalni prowadzący – artyści-plastycy, rzeźbiarz, malarz, grafik; aktorzy, wokaliści, nauczyciele emisji głosu. Ze względu na warsztatową formę, zajęcia będą blokowane (4-6h lekcji, w tym w soboty), zapewnione zostanie wyżywienie. Zakupione zostaną materiały plastyczne (farby, podobrazia, pędzle, modelina) oraz materiały potrzebne do inscenizacji. W efekcie prowadzonych zajęć odbędzie się w VI 2015 r. wernisaż prac uczniów oraz przedstawienie teatralne na forum szkoły. Dla uczestników warsztatów artystycznych zostanie zorganizowany wyjazd do teatru i galerii.
1 gr. teatralna, 4K, 4M, 36h, 1 inscenizacja
1 gr. plastyczna, 5K 3M, 36h, 1 wernisaż
16 biletów do teatru, 16 do galerii

 • Komputer nie tylko do zabawy

Zajęcia ICT w ramach projektu w konsekwentny sposób wykażą praktyczną stronę kompetencji informatycznych. Uczniowie będą sukcesywnie zdobywać nowe umiejętności (edytor tekstu, grafiki, tworzenie stron www, obróbka zdjęć, filmów) i wykorzystywać je tworząc internetową gazetkę o zasięgu gminnym (wiadomości dotyczące szkoły, młodzieży,
a także związane ze zdarzeniami lokalnymi, uroczystościami; zakupione zostanie niezbędne oprogramowanie, opłacona zostanie domena dla gazetki; 1 gr. 5K, 5M, 120h.
 

 • Od nauki do pracy

Dla wszystkich ucz. kl. I zaplanowano program wsparcia edukacyjno-zawodoznawczego składający się z warsztatów wprowadzających (2 gr x 14h) mających na celu przedstawienie zasad związanych z popytem i podażą na rynku pracy, kierunków perspektywicznych w kraju
i regionie, katalogu pożądanych postaw (adaptacyjność, mobilność) i kwalifikacji oraz wskazanie możliwych do wyboru dalszych form kształcenia w celu uzyskania pożądanego zawodu, jak również podkreślenie konieczności ustawicznego doskonalenia (uczenie się przez całe życie).
2 gr, 12K, 10M, 28h.

 • Projekt realizowany będzie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Wartość dofinansowania z UE to 190 201,41 PLN, natomiast wkład własny tj. 33 564,95 PLN zostanie wniesiemy w formie udostępnienia sal do prowadzenia zajęć projektowych.
 • W ocenie merytorycznej projekt uzyskał 119 pkt. co uplasowało go na 3 miejscu listy rankingowej (na 53 ocenione projekty).

 


Data publikacji:
 05-09-2014 09:56

Przewiń do góry