Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu Współpracy Gminy Pakosławice z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.”

Formą konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu programu współpracy Gminy Pakosławice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogły składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2011 r., w formie pisemnej pocztą tradycyjnąna adres Urzędu Gminy Pakosławice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.10.2011r., na oficjalnej stronie internetowej gminy http://www.pakoslawice.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie której przedmiotem był projekt uchwały w sprawie:

programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 zgłoszono - 1 wniosek przez:

Stowarzyszenie” Wspólne Horyzonty” Frączków 1B 48-314 Pakosławice

z propozycją zamieszczenia zmian w programie współpracy.

W  programie współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 uwzględniono propozycję zamieszczenia zmian tj:

rozszerzenia priorytetowych zadań publicznych zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o jedno z zadań publicznych: tj – wypoczynek dzieci i młodzieży.

UZASADNIENIE : Komisja po zapoznaniu się z uwagami Stowarzyszenia ” Wspólne Horyzonty” postanowiła rozszerzyć priorytetowe zdania publiczne w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r, dodając działania w zakresie:

- wypoczynku dzieci i młodzieży

Niestety pozostałe propozycje wniesienia do programu współpracy na 2012 rok działań w zakresie :

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

nie zostały ujęte w programie  w związku z ograniczonymi środkami finansowymi.

W związku z powyższym priorytetowymi zadaniami publicznymi w roku 2012 na terenie Gminy Pakosławice zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zadanie publiczne w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  • wypoczynku dzieci i młodzieży

Do protokołu dołączono zbiorcze zestawienie otrzymanych opinii.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakosławice oraz poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Pakosławice.

 

Na tym protokół zakończono:

                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy    

                                                                                                                                                                                                                           Jarosław Nosal  

  

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 27-10-2011 12:11

Przewiń do góry