arimr.jpegJuż po raz piąty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poprzednie nabory zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2010.

Tegoroczny nabór wniosków rozpoczął się 20 października, a ARiMR ma do rozdysponowania ponad pół miliarda złotych. Najpierw, do 9 listopada 2011 r., wnioski o pomoc będą mogły składać wyłącznie podmioty skonsolidowane, czyli:

  1. zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni czy spółek, i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r.
  2. centra dystrybucji powstałe nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r., które zajmują się handlem hurtowym produktami rolnymi i zostały utworzone przez przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego działających co najmniej od 1 stycznia 2007 r.

Swoje wnioski o pomoc muszą złożyć w Centrali ARiMR, mieszczącej się  w Warszawie przy ul. Poleczki 33.W pierwszym dniu naboru Agencja przyjęła 11 takich wniosków, a wynikająca z nich łączna kwota wsparcia wynosi 133,5 mln zł.

Jeżeli do 9 listopada 2011 r. wnioski o pomoc złożone przez podmioty skonsolidowane i centra dystrybucji nie wykorzystają w całości dostępnego limitu środków w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" wtedy, od 10 listopada 2011 r. swoje wnioski będą mogły złożyć także inni zainteresowani - grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. W tym przypadku wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Oczywiście w tym czasie swoje wnioski mogą składać także podmioty skonsolidowane, z tym, że miejscem ich złożenie musi być wyłącznie Centrala ARiMR w Warszawie. Termin na złożenie wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2011 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż 31 grudnia br.

Uwaga, wnioski złożone przez podmioty niewymienione powyżej zostaną odrzucone przez ARiMR.

Pomoc finansowa z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.  Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można też dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.

Maksymalny poziom wsparcia jaki może otrzymać wnioskodawca z ARiMR jest zróżnicowany i wynosi:

25% kosztów kwalifikowanych- w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta, który zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczający 200 mln euro i jednocześnie nie prowadzi działalności jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

40% kosztów kwalifikowanych- w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

50% kosztów kwalifikowanych- w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który:

  1. co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw,
  2. jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, lub
  3. realizuje operację dotyczą przetwarzania produktów rolnych na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.

Maksymalna wartość pomocy jaką może otrzymać z ARiMR przedsiębiorca w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" może wynieść 50 mln zł gdy wniosek zostanie złożony przez podmioty skonsolidowane lub centra dystrybucji oraz 20 mln zł w innych przypadkach.

Pomoc przysługuje według kolejności złożonych wniosków.

Departament Komunikacji Społecznej

 

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków czy domowników. Natomiast 20 października rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje dofinansowywane w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Zasady przyznawania takiej pomocy przypomina Zofia Szalczyk, zastępcą Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 25-10-2011 11:05

Przewiń do góry