pokl.jpeg

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Lepsza edukacja - lepsza przyszłość

 

 

Gmina Pakosławice realizuje projekt pn. „Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych”

Nr umowy o dofinansowanie POKL.09.01.02-16-025/13-00

 

 

Projekt stanowi odpowiedź na problem niskich wyników w nauce i związanych z tym ograniczonych szans na zdobycie dobrego zawodu przez uczniów i uczennice gimnazjum im. Josefa Holzmana w Pakosławicach. Gmina od kilku lat prowadzi działania służące podniesieniu, jakości kształcenia w prowadzonych przez siebie szkołach, jednak sytuacja w gimnazjum nie jest satysfakcjonująca. Realizacja zadania pozwoli na udzielenie wsparcia szerokiej grupie uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w uczeniu się, problemy osobowościowe, problemy w relacjach społecznych i uczniów niepełnosprawnym. Zastosowana zostanie praca w grupach terapeutycznych oraz indywidualna.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Indywidualna terapia pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów dotkniętych tzw. eurosieroctwem, wykazujących zaburzenia w relacjach z grupą, nadpobudliwość bądź apatię, negację przyjętych norm, zaniedbujących obowiązki szkolne.
  • Terapia uczniów z orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej; wsparcie pedagogiczne służące łagodzeniu deficytów; w tym upośledzenia w stopniu łagodnym, zaburzeń mowy, niedosłuchu.
  • Ze względu na słabe wyniki z egzaminów zewnętrznych uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów: język polski, historia/wos, matematyka, fizyka i chemia/biologia na poziomie każdej klasy. Wg wstępnej prognozy większość uczestników będzie objęta wspomaganiem z 2 przedmiotów.
  • Dla wszystkich uczniów objętych projektem przeprowadzone zostaną warsztaty wspierające rozwój kreatywności, uczestnicy zostaną zapoznani z nowoczesnymi strategiami rozwiązywania problemów, pozyskiwania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem technologii informatycznej, autoprezentacji. Zdobyte na warsztatach umiejętności osobiste będą komplementarne wobec kompetencji nabywanych podczas wsparcia z zakresu zawodoznawczego. Dla dziewcząt zostaną dodatkowo przeprowadzone prezentacje zw. z ukazaniem problematyki równouprawnienia, łączenia samorealizacji zawodowej z udanym życiem osobistym, podczas których uczennice będą mogły spotkać się z kobietami mogącymi stanowić takie wzorce.
  • Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego w podziale na grupy - dla uczniów słabszych i bardziej zaawansowanych. Rozwijane będą sprawności komunikacyjne, poprzez wykorzystanie treści z internetu wskazane zostanie praktyczne znaczenie języka angielskiego we współczesnym świecie.
  • Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, doskonalące znajomości języka dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania; nauka również w formie aktywności teatralnej, warsztatowej, poprzez konkursy.
  • Zajęcia z języka czeskiego połączone z realizacją treści realioznawczych (geografia, historia i kultura sąsiadującego regionu jesenickiego).
  • Wycieczki zawodoznawcze do dużego przedsiębiorstwa - prezentacja możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach, wymagających zróżnicowanych kwalifikacji (od stanowisk robotniczych do kadry zarządzającej); wskazanie roli wykształcenia oraz konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.
  • Indywidualne porady zawodoznawcze, część konsultacji w miarę potrzeb prowadzona będzie w obecności rodziców; wskazanie indywidualnych predyspozycji, ofert edukacyjnych, przyszłych warunków pracy i szans uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Wartość projektu 364.346,90 zł w tym wartość dofinansowania z UE to 309.694,86 złnatomiast wkład własny tj. 54.652,04 zł  zostanie wniesiemy w formie udostępnienia sal do prowadzenia zajęć projektowych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

                                                                                                                               Mariusz Kosecki

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 15-01-2014 12:17

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 08-06-2015 08:47
Przewiń do góry