Od  01 stycznia 2014r. będzie przysługiwał dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,  czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Po raz pierwszy zostanie ogłoszony do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia,  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego będzie obowiązywał od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1.900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzącego przez  osobę samotną;
2.1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się  z  2 do 4 osób;
3.1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się  z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 

Warunki wydania decyzji pozytywnej:
1.Decyzja wnioskodawcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2.Złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego ( w załączeniu)
3.Dołączenie do wniosku kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym)
( jeżeli stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej jest inna osoba, niż ta której przyznano dodatek mieszkaniowy wówczas dodatek energetyczny nie przysługuje.
4.Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pierwsze wnioski oraz wymagane dokumenty należy składać do 10 stycznia 2014r. w Urzędzie Gminy w Pakosławicach -  pok. Nr 9., kolejne wnioski do 10 każdego miesiąca.

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 16-12-2013 14:31

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 16-12-2013 14:47
Przewiń do góry