Szanowni mieszkańcy informujemy, iż od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady lecz będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje konkurencyjny przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.

 Głównym celem będzie objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy sprawnym systemem odbioru odpadów oraz stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów. Ponadto zmiana służy stworzeniu łatwo dostępnych punktów zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne. Mieszkańcy gmin będą informowani co, gdzie i jak należy wyrzucać. Kolejnym powodem jest dążenie do wyeliminowania dzikich wysypisk oraz likwidacji zjawiska palenia odpadów w domach.
 

W dniu 28 stycznia 2013 r. Rada Gminy Pakosławice podjęła niezbędne – niżej wymienione uchwały, mające na celu wprowadzenie od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

PDFUchwała nr XXVI/211/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice.pdf (183,83KB)

PDFUchwała nr XXVI/212/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (134,93KB)

PDFUchwała nr XXVI/213/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (134,00KB)

PDFUchwała nr XXVI/214/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice.pdf (207,42KB)

PDFUchwała nr XXVI/215/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (141,41KB)

 

 

 

Powyższe uchwały, będące aktami prawa miejscowego, określiły zarówno obowiązki gminy, jak i właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Podstawowym dokumentem jest REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAKOSLAWICE, który określa wymagania dla właścicieli nieruchomości dot. zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania tych odpadów, ustala ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i nieselektywny,  rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani będą do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów, w następujący sposób:

- zbiórka odpadów „u źródła” odbywać będzie się w podziale: odpady komunalne zmieszane oraz odpady biodegradowalne (w tym zielone);

- w systemie „gniazdowym” - w miejscach ogólnodostępnych prowadzona będzie zbiórka szkła, papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady są zbierane w sposób selektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta : 

1) do 2 osób - jeden pojemnik 60 l; 

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik 120 l; 

3) od 5 do 8 osób- dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l; 

4) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 30 l na osobę. 

 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta : 

1) do 3 osób jeden pojemnik 120 l; 

2) od 4 do 6 osób – dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l; 

3) od 7 do 12 osób- dwa pojemniki 240 l; 

4) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 40 l na osobę. 

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych a odpady są zbierane w sposób selektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta : 

1) do 2 osób jeden pojemnik 60 l; 

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik 120 l; 

3) od 5 do 8 osób- dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l; 

4) od 9 do 16 osób- dwa pojemniki 240 l; 

5) od 17 do 24 osób- trzy pojemniki 240 l; 

6) od 25 do 32 osób- cztery pojemniki 240 l; 

7) od 33 do 36 osób- jeden pojemnik 1100 l; 

8) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-7 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 30 l na osobę. 

4. Dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 3 osób jeden pojemnik 120 l; 

2) od 4 do 6 osób – jeden pojemnik 240 l; 

3) od 7 do 12 osób- dwa pojemniki 240 l; 

4) od 13 do 18 osób- trzy pojemniki 240 l; 

5) od 19 do 24 osób- cztery pojemniki 240 l; 

6) od 25 do 27 osób- jeden pojemnik 1100 l; 

7) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-6 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 40 l na osobę. 

 

System zakłada również selektywne zbieranie na terenie nieruchomości innych odpadów komunalnych, niż wymienione wyżej tj:

  • przeterminowane leki, które należy oddawać  do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów, w postaci aptek usytuowanych na terenie gminy Pakosławice;
  • zużyte baterie i akumulatory, które należy oddawać do specjalnych pojemników rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych instytucjach użyteczności publicznej,
  • zużyty sprzęt elektryczny (w tym AGD i RTV) i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą od mieszkańców  raz w roku przez podmiot odbierający odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – będą odbierane przez podmiot odbierający odpady, w ramach usług dodatkowych, po wcześniejszym zgłoszeniu, według potrzeb właściciela,
  • zużyte opony i chemikalia – należy oddawać do punkty selektywnego zbierania odpadów, wyznaczonego przez gminę.

 

Opłata:

Miesięczna opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

- 7,00 zł od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 14,00 zł od mieszkańca, w przypadku zbierania i odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów.

W ramach uiszczanej opłaty odbierane będą zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne w każdej ilości, 2 razy na miesiąc. Natomiast odbiera się lub przyjmuje w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszystkie rodzaje odpadów komunalnych i każdą ich ilość, z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych  będzie usługą dodatkową świadczoną za dodatkową opłatą.

 

Nie będzie już powodu, żeby odpadów pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – CO, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, proceder.

 

Deklaracja:

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązany będzie złożyć w Urzędzie Gminy Pakosławice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, obowiązek złożenia deklaracji obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną dot. to Spółdzielni Mieszkaniowych.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach tj. odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości dokonują firmy na podstawie  indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem odbierającym odpady.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni rozwiązać indywidualne umowy z dniem 30 czerwca 2013 r.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane
są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Pakosławice - art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.).

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.

 

 

 

 

Przewiń do góry