Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadanie publiczne

Gminy Pakosławice na rok 2013

 

Wójt Gminy Pakosławice informuje, że nie wpłynął żaden wniosek w ramach konkursu  na zadanie publiczne Gminy Pakosławice na rok 2013 zgodnie z  Programem Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

ZADANIE W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY OBEJMOWAŁO:

- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania.

 

W związku z brakiem zainteresowania konkurs nie został rozstrzygnięty i  powyższe zadanie  nie będzie realizowane w 2013 roku.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                        Jarosław Nosal    

 

___________________________________________________________________________________________

 

                                               

       Pakosławice, 06.02.2013 r.

 

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE

Na  podstawie Uchwały nr XXIV/149/12  Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2013.

ZADANIE W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY OBEJMUJE:

- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania.

Gmina Pakosławice przeznacza w 2013 roku na powyższe zadanie kwotę w wysokości: 5000,00 zł,  (słownie: pięć tysięcy złotych).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

TERMIN I WARUKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin realizacji zadania  : od 01-04-2013 r. do 15-12-2013 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Pakosławice.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz. 25 ).

Ofertę należy:

1) sporządzić w języku polskim;

2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym;
3) ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego  2013 roku do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach ( ofertę można również przesyłać do Urzędu Gminy Pakosławice listem poleconym w zamkniętej kopercie) z dopiskiem:

• „Konkurs z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży”- nie otwierać,

• nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę,
• imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby do kontaktu,
 

Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działających krócej za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
c) statut,
d) upoważnienie do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych (w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej np. oddziały, koła stowarzyszeń) wystawione przez Zarząd Główny jednostki),
e) oświadczenie, iż stan faktyczny oraz prawny podany w wypisie z rejestru stowarzyszeń z dniem złożenia oferty nie uległ zmianie;

4) za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Pakosławicach.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakosławice, na stronie internetowej www.pakoslawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice.

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.

7. Beneficjent może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda oferta powinna być złożona na odrębnym wniosku.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot;
 2. zgodność merytoryczna oferty z zadaniami publicznymi, określonymi w „Programie współpracy” jako priorytetowe;
 3. zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta;
 4. użyteczność programu dla mieszkańców gminy;
 5. dotychczasowe doświadczenie oferenta;
 6. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania;
 7. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie co najmniej jedna oferta;
 8. rozpatrzenie oferty nastąpi w ciągu 7 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty;
 9. szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

1.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy  zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 ).

2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
3. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.


W roku bieżącym zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży jest pierwszym zadaniem publicznym realizowanym przez Urząd Gminy Pakosławice.

W 2012 roku  na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczono kwotę w wysokości 5000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem oferentów.

 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosławice.

 

   Wójt Gminy

Jarosław Nosal

Przewiń do góry