pokl.jpeg

Gmina Pakosławice przystąpiła do realizacji projektu pn.

„Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę”

Projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 POKL - dotyczy umowy nr: POKL.09.01.02-16-036/12-00

 

Celem głównym projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę” jest wzrost kompetencji 115 uczennic i 118 uczniów szkół z terenu Gminy Pakosławice oraz podniesienie jakości kształcenia w tych placówkach w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego w okresie 2 lat.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa umiejętności 28 uczennic i 40 uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się i deficyty rozwojowe oraz 2 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakosławice w wyniku otrzymanego wsparcia edukacyjno-rozwojowego w okresie 2 lat,
  • Zwiększenie kompetencji kluczowych i wsparcie zainteresowań 115 uczennic i 118 uczniów z terenu Gminy Pakosławice okresie 2 lat,
  • Ukształtowanie postawy otwarcia na inne kultury u 24 uczennic i 24uczniów z terenu Gminy Pakosławice w okresie 2 lat,
  • Podniesienie wiedzy 42 uczennic i 36 uczniów Zespołu Szkół w Prusinowicach Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach w zakresie ścieżki wyboru zawodu i potrzeby uczenia się przez całe życie w okresie 2 lat,
  • Wdrożenie u 25 nauczycielek i 3 nauczycieli szkół z terenu Gminy Pakosławice nowoczesnej metody pracy z ucz. o specyficznych trudnościach w uczeniu się w okresie 2 lat.

Projekt przewiduje wsparcie uczniów i nauczycieli z 2 szkół z terenu gminy Pakosławice, położonych na obszarach wiejskich woj. opolskiego, i obejmuje następujące elementy:

1.    Kompleksowe wsparcie uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

1)   Badania przesiewowe w celu wykrycia dysleksji: poddani zostaną badaniom wszyscy BO, których rodzice w deklaracji przystąpienia do projektu nie wykluczą takiej możliwości.

2)   Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne: pomoc dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się.

3)   Indywidualna terapia psychologiczno - pedagogiczna dla 2 uczniów z orzeczeniem
o niepełnosprawności.

4)   Terapia logopedyczna: specjalistyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.

5)   Indywidualna terapia psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów z nieumiejętnością dostosowania się do wymogów relacji społecznych, zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty.

2.    Zajęcia pozalekcyjne:

1)   Zajęcia dla wszystkich BO z języka angielskiego prowadzone w oparciu o rozszerzony program, nakierowane na zdobywanie sprawności komunikacyjnych.

2)   Warsztaty realioznawcze i muzyczno – językowe dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem znajomości języka angielskiego.

3)   Zajęcia z języka czeskiego i wiedzy o regionie jesenickim.

4)   Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno –  przyrodniczych i humanistycznych dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania; dwukrotne wyjazdy dla humanistów do muzeum i teatru, dla uczniów o zainteresowaniach matematyczno – przyrodniczych wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

3.    Warsztaty i poradnictwo zawodoznawcze:

1)   Organizacja „dni profesjonalistów”, które służyć będą wskazaniu możliwości samorealizacji w wykonywaniu zawodów o różnym stopniu skomplikowania (potrzeba skorelowania wyborów zawodów z predyspozycjami osobistymi), przedstawią potrzeby lokalnego rynku pracy.

2)   Promocja idei uczenia się przez całe życie w szkolnym ośrodku kariery (warsztaty przedstawią dawne i obecne modele kształcenia się, ideę mobilności życiowej i zawodowej, adaptacyjności).

3)   Indywidualne porady dla ucz. kl. III gimnazjum wykazujących trudności z wyborem dalszego etapu kształcenia.

4.    Warsztaty dla naucz. dot. nowoczesnej metody  dostosowania wymagań do potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

5.    Uczestnikami projektu są uczniowie z 2 szkół z terenu gminy Pakosławice: Zespołu Szkół w Prusinowicach Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Holzmanna w Pakosławicach oraz w Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goszowicach.

6.    Projekt realizowany będzie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

Przewiń do góry