Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie od ostatniej sesji.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty…
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 22/1 w obrębie Goszowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 436/8 w obrębie Reńska Wieś.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 445/2 w obrębie Nowaki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 335 w obrębie Nowaki.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 88 w obrębie Smolice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 170 w obrębie Prusinowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 168/2 w obrębie Pakosławice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 256/2 w obrębie Pakosławice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy działki nr 80 w obrębie Rzymiany.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia ZGKiM z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki za 2023 rok.
 22. Interpelacje i zapytania radnych. 
 23. Zamknięcie obrad sesji.                                                         

                                                                                                                                                     (Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry