DOFINANSOWANIE.jpeg

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Pakosławice w 2024 roku. Wnioski można składać do 31 października 2024 r.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych (obligatoryjnie), zgłoszenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane), a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę:

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział                 
Architektury i Budownictwa
przy ul. Parkowej 2.

Zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4,
48-300 Nysa.

 

Wnioski wraz z załącznikami:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości);
  2. w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Pakosławice;
  3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego), – jeżeli są wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Dopuszcza się w razie braku ww. dokumentów, do czasu zawarcia umowy, dołączenie potwierdzenia złożenia w Starostwie powiatowym, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
  4. mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3.

można składać w Urzędzie Gminy Pakosławice - w pokoju nr 10

PDFRegulamin przyznawania dofinansowania zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pakosławice.pdf (151,68KB)

PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pakosławice w 2024 roku.pdf (170,68KB)

 

 

Przewiń do góry