Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pakosławice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/384/23 z dnia 28.12.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 117/1 – obręb Biechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 421/2 – obręb Pakosławice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 64/1 – obręb Goszowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 71/2 – obręb Biechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/337/23 z dnia 26 maja 2023 r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                        (Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry