Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/368/23 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom "Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa-Wrocław.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2024 rok w tym:
 • 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 
 • 2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO,
 • 3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 
 • 4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji,  
 • 5) dyskusja nad projektem budżetu,  
 • 6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

  12. Interpelacje i zapytania radnych.

  13. Zamknięcie obrad sesji.

 

TRANSMISJA SESJI         

Przewiń do góry