ZARZĄDZENIE  Nr 503/23
Wójta Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pakosławice, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 27 grudnia 2023 r. (środa) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pakosławice, w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2023 r.
W tym dniu Urząd Gminy Pakosławice będzie nieczynny.
§ 2. Ustalony w §1 zarządzenia dzień wolny, stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r., które przypada w sobotę, czyli w innym dniu niż niedziela.
§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i klientów Urzędu poprzez:
1) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz tablicy przed wejściem do Urzędu,
2) zamieszczenie informacji w BIP oraz na stronie internetowej urzędu www.pakoslawice.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pakosławice.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Informacja o dniu wolnym

Przewiń do góry