Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

Tematy sesji:

 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Pakosławice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy - 5 edycja” w ramach

    „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 2023 r. - V edycja”.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 149 położonej w obrębie Pakosławice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 192/3 położonej w obrębie Prusinowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

    odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakosławice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                             (Obrady sesji są jawne)  


Data publikacji:
 28-04-2023 07:09

Przewiń do góry