Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach … .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 420/2 w obrębie Pakosławice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 101/2 w obrębie Nowaki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                             (Obrady sesji są jawne)   

 

Przewiń do góry