Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/107/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2023 rok w tym:  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji, 5) dyskusja nad projektem budżetu, 6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

(Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry