Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030”.

Formą konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii na przedłożonym formularzu uwag.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu programu mogli składać wszyscy mieszkańcy Gminy Pakosławice w nieprzekraczalnym terminie od dnia 3 października do dnia 21 października 2022 roku w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1 lub bezpośrednio w  sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2022 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Pakosławice.
 

Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy Pakosławice
    Adam Raczyński

 

Opublikował: Tomasz Kruk Data publikacji: 14-11-2022 12:46
Modyfikował: Tomasz Kruk Data modyfikacji: 14-11-2022 12:47

 

 

Przewiń do góry