Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 119/1 położoną w obrębie Słupice. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/125/12 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli…

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2022 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

8. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie obrad sesji.  

 

                                                                   (Obrady sesji są jawne)         

Przewiń do góry