Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.


Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pakosławice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 243/24 w obrębie Pakosławice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                         (Obrady sesji są jawne)   

 

Przewiń do góry