Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Frączków dz. nr 343/285  obr. Goszowice).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Strobice działka nr 104).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych (Strobice działka nr 104).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych (Reńska Wieś działka nr 137)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finans. na lata  2022-2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2022 rok w tym:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,    
 • odczytanie opinii składu orzekającego RIO,
 • odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji,
 • odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji,
 • dyskusja nad projektem budżetu,
 • jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

    13. Interpelacje i zapytania radnych.

     14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                             (Obrady sesji są jawne)   

 

Przewiń do góry