Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.


Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 471/5    położoną w obrębie Prusinowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi…
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów …
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.
 10. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.   

                                                                                                                                 (Obrady sesji są jawne)   

 

Przewiń do góry