Stypendium szkolne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
 
 OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).


Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Pakosławice,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

 

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnych w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu,

Świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

2. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających zakup.

Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w ust. 1, miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

1) do 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 wynosi miesięcznie 248 zł.

Wysokość stypendium szkolnego jest przyznane, w zależności od sytuacji materialnej ucznia i wynosi: 1) 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z 2010 r. Nr 50, poz. 301); w przypadku uczniów, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza połowy kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) lub w rodzinie występuje niepełnosprawność,

2) 150 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z 2010 r. Nr 50, poz. 301); dotyczy uczniów których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny przekracza połowę kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) i występują okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem pkt 1,

3) 140 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z 2010 r. Nr 50, poz. 301); dotyczy uczniów których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny przekracza połowę kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) w rodzinie nastąpiło zdarzenie losowe,

2) zamieszkuje na terenie Gminy Pakosławice

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego w szczególności odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną.

Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

w przypadku utraty dochodu:

 • dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

w przypadku otrzymywania alimentów:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;


w przypadku niealimentacji:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych:

 • oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

w przypadku pobierania renty/emerytury:

 • decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;


w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-  dla uczniów szkół do 15 września 2021 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2021  r.DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

 

DOCWNIOSEK - stypendium szkolne.doc (70,50KB)
 

Przewiń do góry