Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Pakosławice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/124/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola we Frączkowie do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                      (Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry