Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.


Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/90/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu  Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie działki nr 391 w obrębie Reńska Wieś.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy  Pakosławice na lata 2021-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewiń do góry