Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok w tym:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,    
2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO,
3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji,
4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji,
5) dyskusja nad projektem budżetu,
6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                                                                                

                                                                     (Obrady sesji są jawne)   

TRANSMISJA OBRAD       

Przewiń do góry