Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 376/8 w Nowakach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę działki nr 22/1 w Goszowicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę działki nr 239 w Rzymianach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia  w części z opłaty …
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Prusinowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego - zestaw hydrauliczny dla OSP w Prusinowicach”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Nowaki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Przewiń do góry