Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:15 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w spr. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu   Gminy Pakosławice na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256 w obrębie Reńska Wieś.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 147/4 w obrębie Bykowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 247/5 w obrębie Bykowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 243/25 w obrębie Pakosławice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 270 w obrębie Nowaki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2020 rok w tym:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,  2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych   wniosków komisji,  5) dyskusja nad projektem budżetu,  6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Przewiń do góry