OPOLSKIE_kolor_logo_2018.png

Na dobry początek - dobra edukacja przedszkolna”

 

Wnioskodawca: Gmina Pakosławice

Nazwa projektu: Na dobry początek - dobra edukacja przedszkolna

Okres realizacji projektu: 19.05.2019 do 30.04.2021

Całkowite koszty projektu: 381 959,37 zł, z czego dofinansowanie 324 188,67 zł

Poziom wsparcia: 84,88 %

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice w Prusinowicach i Frączkowie poprzez rozszerzenie ich oferty o zajęcia dodatkowe dla 41 dziewczynek i 59 chłopców, nabycie nowych kompetencji przez zatrudnione tam nauczycielki (7K) oraz doposażeni placówek zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w dzieci w wieku przedszkolnym w okresie 19.05.2019-30.04.2021. Zgodnie z tytułem projektu, jego realizacja ma on pomóc w odpowiednim przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nowego etapu edukacji jakim jest szkoła podstawowa. Poprzez podniesienie jakości edukacji przedszkolnej chcemy zwiększyć szanse edukacyjne dzieci i ich przyszłą pozycję na rynku pracy. Realizacja projektu będzie zgodna z celem głównym aktualnej podstawy programowej mówiącym o harmonijnym wspieraniu całościowego rozwoju dziecka.

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada podniesienie szans edukacyjnych dzieci objętych opieką i edukacją przedszkolną w przedszkolach we Frączkowie i Prusinowicach - na terenie Gminy Pakosławice – poprzez rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz o zajęcia łagodzące deficyty rozwoju psychoruchowego. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pakosławice wynikać będzie również z objęcia doskonaleniem zawodowym nauczycielek wychowania przedszkolnego zatrudnionych w placówkach na terenie gminy. Nowe kompetencje związane będą ze stosowaniem metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych. Przedszkola będą doposażone w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie w okresie 19.05.2019-30.04.2021 wsparciem zostanie objętych 100 dzieci w wieku przedszkolnym (41K, 59M), z czego 18 osób z grupy defaworyzowanej, oraz 7 nauczycielek wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę z zachowaniem pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewiń do góry