Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy;
 3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy;
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pakosławice za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2018 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 roka) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, b) przedstawienie sprawozdania finansowego, c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice, d) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r., e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium, f) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium, g) dyskusja, h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2018 r.,i) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 131 w obrębie Rzymiany;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 70 w obrębie Biechów;
 8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 101/132 w Biechowie;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Na dobry początek – dobra edukacja przedszkolna”;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Polsko-Czeska Akademia Gotowania”;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 15. Interpelacje i zapytania radnych;
 16. Zamknięcie obrad sesji;                            

                                                                                               (Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry