Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w  domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice

Przewiń do góry