Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goszowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach  pod patronatem Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej oraz Wójta  Gminy Pakosławice zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na Szopkę bożonarodzeniową. Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

ZASADY REGULAMINOWE

I. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież  - wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza z wyjątkiem dzieci pracowników  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach. W związku z tym dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:
1) Dzieci w wieku przedszkolnym  -  prace zbiorowe,
2) Szkoła podstawowa uczniowie klas I-IV  -  prace indywidualne,
3) Szkoła podstawowa uczniowie klas V-VIII  - prace indywidualne.

II. Oceniane będą następujące typy szopek:

a) SZOPKA TRADYCYJNA
Tradycyjna szopka oddaje realia narodzin Chrystusa opisane w Piśmie Świętym. Zawiera zawsze jako podstawowe postacie świętej Rodziny, Trzech Króli. Niegdyś bywała umiejscawiana wewnątrz groty wykonanej z masy papierowej, bądź drewnianym kościele.

b) SZOPKA REGIONALNA
Wiek XIX przynosi szopkę o polskich cechach, wyraźnie zaznaczonej tradycji ludowej, architekturze i zdobnictwie opartych o istniejące budowle regionalne.

c) SZOPKA ARTYSTYCZNA
Może być wykonana według wszystkich możliwości twórczych. Dowolność inspiracji i użytych form, odniesienia do współczesnego świata oraz aktualnych wydarzeń, nowatorstwo w ujęciu tematu pod warunkiem poszanowania dla tradycji.

d) SZOPKA RUCHOMA
Od pojawienia się szopki na polskiej ziemi, jej twórcy starali się ożywić martwe figury najpierw przesuwając od tyłu figury szczególnie w szopkach budowanych przez zakonników, przez umieszczanie mechanizmów poruszających poszczególne elementy szopki. Często dodawane są tu również elementy świetlne (klasy V-VIII).

III. Materiał, technologia i rozmiar szopki są dowolne. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość wykonania prac.

IV. Każdy uczestnik może być twórcą maksymalnie 1 pracy.

V. Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np. pocztówek, szopek, figurek itp. nie będą oceniane.

VI. Każda szopka ma być zaopatrzona w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową wg załączonego wzoru .

VII. Od oceny komisji konkursowej uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.

VIII. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

IX.  Uczestnicy wyrażają zgodę (załącznik nr 1 do regulaminu) na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na stronach internetowych organizatorów oraz publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących konkursu w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs.

X. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach, do dnia  15 grudnia w godzinach 7.00 do 15.00. Prosimy, aby prace zgłaszane przez młodsze dzieci wykonane były na miarę ich możliwości bez ingerencji osób dorosłych i z użyciem właściwych im technik oraz materiałów. Komisja ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogóle wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

ORGANIZACJA KONKURSU-TERMINARZ

I. SKŁAD KOMISJI:
- Wójt Gminy Pakosławice;                                                                                                         
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach;
- Sekretarz Gminy;
- nauczyciel plastyki;

II. HARMONOGRAM KONKURSU:
- Październik - informacja w prasie lokalnej, Internecie, parafiach, strona internetowa Diecezji Opolskiej, placówkach oświatowych poprzez przesłanie listu przewodniego wraz z regulaminem konkursu i wzorem załączników (metryczki i karty zgłoszeniowej)
- Do 17 grudnia przyjmowanie szopek. Adres Placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach, Goszowice 5, 48-314 Pakosławice
Uroczyste ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi w okresie poświątecznym, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatorów.
Prace przekazane na konkurs  nie podlegają zwrotowi ich autorom i przechodzą na własność organizatorów. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg konkursu jest  p. Grzegorz Baliński i p. Barbara Sekieta. Możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu pod numerem telefonu: 77 - 4357607.

GŁÓWNA NAGRODA: TABLET  W GRUPIE KLAS I-IV i V-VIII

PDFZałącznik_nr_1_-_oświadczenie_RODO.pdf (203,36KB)
PDFZałącznik_nr_2_-_karta_zgłoszeń_ucznia-grupy.pdf (65,26KB)
PDFZałącznik_nr_3_-_metryczka.pdf (116,76KB)
 

Przewiń do góry