ZARZĄDZENIE Nr 367/ 18

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 9 stycznia 2018 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Korzękwice dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pakosławice (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 1066) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Korzękwice w sprawie zmiany nazwy miejscowości.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości KORZEKWICE na KORZĘKWICE.

3. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 200) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. W wykazie tym w Gminie Pakosławice widniej nazwa miejscowości KORZEKWICE. Aby doprowadzić do zgodności z nazwą KORZĘKWICE funkcjonującą w terenie, w aktach stanu cywilnego i innych dokumentach niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i ograniczają się do sołectwa Korzękwice.

2. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez składanie ankiet przez osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i będą zameldowane na terenie miejscowości Korzękwice. Ankiety należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice – pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub do Sołtysa wsi do dnia 31 stycznia 2018 r.

2. Opinie należy składać na ankiecie konsultacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Pakosławice (w sekretariacie – pokój nr 5 oraz w Referacie Rozwoju Gospodarczego – pokój nr 10) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice.

§ 4. Ankiety, które wpłyną do Urzędu Gminy po dniu 31 stycznia 2018 r. nie zostaną rozpatrzone.

§ 5. Wyniki konsultacji przedstawi się w formie protokołu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Pakosławice i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pakosławice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 - ANKIETA.DOCX (16,52KB)

Przewiń do góry