Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011, Nr 27 poz. 140 z późn. zm.). Jak wynika z § 40  tego rozporządzenia korespondencję przyjmuje punkt kancelaryjny, rejestrując ją  w rejestrze kancelaryjnym..
Potwierdzenie otrzymania pisma kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo. Sprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) Na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:
• podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
• podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
• podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
• organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.
Wniesiona sprawa, załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i może zakończyć się poprzez:
- wydanie decyzji administracyjnej,
- wydanie postanowienia
- wydanie zaświadczenia
- udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek
- udzielenie pisemnej lub ustnej informacji
- udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie (np. posła).
Pracownicy załatwiają sprawy w sposób zgodny z przepisami, według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy zatem dowiedzieć się, jakie dokumenty i w jakiej formie (np. oryginały, kopie, kopie poświadczone notarialnie) będą musiały być złożone razem z tym wnioskiem. Szczegółowej informacji na ten temat powinien udzielić pracownik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw. Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień. Najczęściej jednak na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać. W takim wypadku urząd powinien poinformować zainteresowaną osobę i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na żądanie zainteresowanego urząd zobowiązany jest przesłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazany adres. Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.
Terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od urzędu. O spodziewanym przekroczeniu terminu urząd powinien powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 k.p.a).
Osoba zainteresowana ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy. (Podstawa prawna: art. 130 k.p.a).

Poniżej przedstawiono pracowników odpowiedzialnych za udzielanie informacji nt. stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Temat

Osoba odpowiedzialna

Kontakt

Numer pokoju

Organizacja Urzędu
Wycinka drzew

Edyta Peikert

tel. 774357614

e-mail: sekretarz[at]pakoslawice.pl

 

4

Obsługa Rady Gminy
Kadry

Kazimierz Wołoszczak

tel. 774357614 wew. 115

e-mail: rada[at]pakoslawice.pl

 

2

Sprawy z zakresu informatyzacji Urzędu

Tomasz Kruk

tel. 774357614 wew. 107

e-mail: admin[at]pakoslawice.pl

14

Sekretariat
Archiwum

Joanna Szczotka

tel. 774357614 wew. 101

e-mail: sekretariat[at]pakoslawice.pl

5

Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Promocja gminy,
Sprawy z zakresu BHP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Maj

tel. 774357614 wew. 107

e-mail: dzialalnosc[at]pakoslawice.pl

 

14

Wymiar podatkowy

Alina Karnaś

tel  774357614 wew 108

e-mail: wymiar[at]pakoslawice.pl

 

8

Podatek od środków transportowych Księgowość podatkowa
Akcyza

Barbara Szołdrowska

tel. 774357614 wew. 108

e-mail: podatki[at]pakoslawice.pl

 

8

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Środki  trwałe, 

fundusz alimentacyjny,

ZFSŚ,

Depozyt

Teresa Jędrasiak

tel. 774357614 wew. 109

e-mail: fundusz[at]pakoslawice.pl

 

7

Płace
ZUS,
VAT
Przelewy
FV

Wiesława Ksiądzyna

tel. 774357614 wew. 109

e-mail: ksiegowosc[at]pakoslawice.pl

 

7

Księgowość
Dochody i wydatki

Agata Amelin

tel. 774357614 wew. 109

e-mail: ksiegowosc[at]pakoslawice.pl

 

7

Kasa

Eugenia Szumiło

 

tel. 774357614 wew. 111

13

Zamówienia publiczne
Inwestycje
Drogi
Projekty unijne
Ochrona środowiska

Ewa Suska

tel. 774357614 wew. 106

e-mail: promocje[at]pakoslawice.pl

 

10

Nieruchomości
Sprzedaż mienia
Plan zagospodarowania przestrzennego Odnowa wsi
Rady sołeckie

Agnieszka Warchoł

tel. 774357614 wew. 106

e-mail: grunty[at]pakoslawice.pl

 

10

Obrona cywilna
Straże pożarne
Kultura fizyczna i sport

Anna Sobocińska

tel. 774357614 wew. 110

e-mail: oc[at]pakoslawice.pl

 

1

Sprawy z zakresu:
dowodów osobistych
USC
spraw obywatelskich

 

Bożena Hasiak

tel. 774357614 wew. 110

e-mail: usc[at]pakoslawice.pl

 

1

W adresach mailowych w miejsce [at] należy wpisać @.

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 04-04-2012 09:19

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 04-04-2012 12:51
Przewiń do góry