plakat_masterlang.jpegRuszyła rekrutacja do projektu „Opolska Akademia Języka Angielskiego”. Zapraszamy do aplikowania!
„Opolska Akademia Języka Angielskiego” to projekt dla osób pełnoletnich, dzięki któremu można podnieść poziom swojej znajomości języka i stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Kursy będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia zgłaszające się z własnej inicjatywy spełniające przynajmniej 1 z poniższych warunków:

  • osoba mająca 50 lat i więcej,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • z niepełnosprawnością,
  • opiekująca się osobami zależnymi,
  • z terenów wiejskich,
  • długotrwale bezrobotna,
  • kobiety,
  • migranci powrotni i imigranci.

Przed przystąpieniem do kursu każdy zainteresowany zobowiązany jest do wypełnienia testu sprawdzającego poziom języka. Umożliwia to przypisanie każdej osoby do odpowiedniej grupy od A1 (poziom podstawowy) do C2 (poziom zaawansowany).
Projekt składa się ze 120 godz. lekcyjnych i jest prowadzony w grupach po ok. 10-12 osób. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym TOEIC a jego pozytywne zaliczenie gwarantuje otrzymanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka.
By zgłosić swój udział należy wypełnić:

  • formularz zgłoszeniowy
  • test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego, bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test),

i wysłać je pocztą na adres:
Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Jana Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków.
Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.albionplanet.pl/opolskiejezyki
Więcej informacji o realizowanym projekcie uzyskają Państwo:
pod adresem e-mail :
oraz pod numerem telefonu: 533 394 981

Kursy są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 220 zł pochodzi ze środków uczestników szkoleń (tj. 1,83 zł za 1 h dydaktyczną).

Projekt jest realizowany przez Centrum Usług Językowych „ALBION” S.C. oraz Centrum Szkoleniowe Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Przewiń do góry