Organami gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy (art. 11a ustawy o samorządzie gminnym)
 

Rada gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.
 
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):
1)uchwalanie statutu gminy,
2)ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)uchwalanie programów gospodarczych,
7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a.zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowia inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana równiez w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 latstrony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy,
b.emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c.zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d.ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e.zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f.tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
g.określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h.tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i.ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10)określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14)podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących ndrogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych a także wznoszenia pomników,
15)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Ustawowy skład Rady Gminy Pakosławice  wynosi 15 radnych. (art. 17 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym)

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. (art. 20 i art. 30 ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. (art. 18a, art. 21 ust. 2 i art. 30 ustawy o samorządzie gminnym)
 
Radę tworzą:(§15 Statutu Gminy Pakosławice)
1)Przewodniczący,
2)Wiceprzewodniczący,
3)komisje stałe, wymienione w Statucie,
4)doraźne komisje do określonych zadań.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady. (§52 Statutu Gminy Pakosławice)

 

Wójt jest organem wykonawczym Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
2)określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)wykonywanie budżetu,
5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. (art. 31a  ustawy o samorządzie gminnym)

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 03-04-2012 10:52

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 12-04-2012 09:49
Przewiń do góry