Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

ROK

Osiągnięty poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła [%]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

2013

18,62

73,93

2014

37,15

15,10

2015

50,70

14,40

2016

28,60

0

2017

20,00

40,00

2018

28,00

41,00

2019

34,00

29,00

2020

34,00

28,00

 

ROK

Poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu [Mg]

Poziom składowania

[Mg]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [Mg]

2021

19,58

26,25

25,75

2022

23

29

10

Przewiń do góry