LogoPPN_1.png

Powiat Nyski rozpoczął realizację projektu pt. "Przedsiębiorczy Powiat Nyski", w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 90 osób,
  • dotacje w kwocie do 24 tys. zł dla 50 osób,
  • podstawowe wsparcie pomostowe 1000 zł/m-c przez pierwsze 6 m-cy dla 50 osób,
  • przedłużone wsparcie pomostowe 1000 zł/m-c do 12 m-ca prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób.

Zgodnie z RPO WO 2014-2020 grupą docelową w ramach Działania 7.3 są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia [1] pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy [2] oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby po 50 roku życia,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

f)  osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

g) migranci powrotni i imigranci.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub uczące się na terenie powiatu nyskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.

Szczegóły dot. projektu dostępne są na stronie internetowej: dotacje.nysa.pl

oraz w Biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Piastowska 33, pok. 314
48-300 Nysa
tel. 77 408 50 41

 

[1] Za osoby powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia (od dnia 30-tych urodzin).

[2] Nie dotyczy osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

Przewiń do góry