Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła do tej pory Grupom producentów rolnych i Grupom zrzeszającym producentów owoców i warzyw ponad 2,4 miliarda złotych.

W ostatnim czasie dynamiczny rozwój dotyczy zwłaszcza tych drugich.  Dzięki wsparciu z unijnego programu Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw (EFRG) 236 wstępnie uznanych grup i 56 organizacji producentów owoców i warzyw kupiło nowoczesne i wydajne maszyny do zbioru owoców i warzyw, linie do ich sortowania i pakowania, samochody żeby dowieźć produkty do hurtowni czy sklepów, zbudowało własne chłodnie i magazyny. W sumie ARiMR wypłaciła tym grupom prawie 2,3 miliarda złotych.

Co zrobić, żeby skorzystać z takiej pomocy? Wystarczy, że co najmniej 5 rolników produkujących owoce i warzywa założy grupę. Powstały podmiot składa wniosek do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę grupy, o nadanie mu statusu wstępnego uznania. Grupa opracowuje tzw. plan dochodzenia do uznania. Jego  realizacja ma doprowadzić do spełnienia wszystkich kryteriów uznania i dzięki temu uzyskania statusu uznanej organizacji producentów owoców i warzyw. Na wykonanie tego planu grupa ma pięć lat. W tym czasie może korzystać z pomocy ARiMR w zakresie inwestycji związanych ze zbiorem, przechowywaniem, magazynowaniem lub przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw.

Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z ARiMR wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw wynosi aż 75% poniesionych kosztów na inwestycje zapisane w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Pozostałe 25% kosztów inwestycji grupa producentów pokrywa z własnych środków. To jedyny rodzaj wsparcia jaki taka grupa może otrzymać z ARiMR. Możliwe jest również otrzymanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzoną przez nią działalnością administracyjną. W tym przypadku wysokość wsparcia zależy od wysokości przychodu uzyskiwanego przez grupę i maleje wraz z upływem pięcioletniego okresu dochodzenia do uznania. Grupy, które w ciągu roku sprzedają produkty za kwotę nieprzekraczającą 1 mln euro, mogą otrzymać w kolejnych latach wsparcie w wysokości 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości osiąganego przez nie przychodu. Natomiast w przypadku gdy kwota sprzedanych produktów przekracza w ciągu roku 1 mln euro wysokość wsparcia wynosi w kolejnych latach odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości sprzedanej produkcji. Całkowita wysokość wsparcia, jakie może otrzymać wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw na pokrycie kosztów swojego powstania oraz administracji nie może przekroczyć w ciągu roku 100 tys. euro.

Po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania, grupa, w okresie kolejnych 4 miesięcy musi zostać uznana za organizację producentów. Taki status nadaje jej marszałek województwa. ARiMR ma w swojej ofercie również wsparcie dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Takie podmioty mogą otrzymać z Agencji pomoc na planowanie produkcji i jej dostosowanie do popytu, inwestycje poprawiające lub utrzymujące jakość wytwarzanych produktów, wsparcie na promocję, badania naukowe czy produkcję eksperymentalną. Można także otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, czy też na korzystanie z usług doradczych, a także wprowadzanie działań zapobiegających kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest również na działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Wysokość wsparcia jakie może otrzymać z ARiMR uznana organizacja producentów owoców i warzyw wynosi 60% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na realizację programu operacyjnego. Natomiast pozostałe 40% wydatków pokrywają członkowie lub sama organizacja producentów. Wysokość pomocy nie może jednak przekroczyć 4,1% wartości produktów sprzedanych przez organizację producentów we wcześniejszym okresie.

ARiMR wspiera również powstawanie i funkcjonowanie Grup producentów rolnych. Taka pomoc finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Aby powstała grupa producentów rolnych potrzeba minimum trzech osób, które zajmują się jednym z 29 rodzajów produkcji objętych takim wsparciem. Należą do nich m.in. hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja wielu rodzajów roślin uprawnych, mleka, wełny, miodu czy jaj.

Pomoc otrzymana z ARiMR, pozwala na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania grup producentów rolnych, a także może być wykorzystana przez nie na realizację inwestycji, czyli np. zakup maszyn czy urządzeń rolniczych. Dzięki takiej pomocy prowadzenie produkcji rolniczej jest po prostu łatwiejsze i tańsze. Wiele czynności administracyjnych wykonują za rolnika osoby do tego powołane. Grupie producentów łatwiej wynegocjować niższe ceny np. nawozów czy środków ochrony roślin, a z drugiej strony, dzięki temu, że może gromadzić i przechowywać duże partie surowca, grupa może osiągnąć znacznie wyższe ceny za swoje produkty.

Grupy producentów rolnych otrzymują z ARiMR wsparcie przez pięć pierwszych lat od ich powstania, a wysokość wypłacanej pomocy zależy od przychodów grupy i wraz z upływem okresu w którym działają maleje. Poziom pomocy wynosi:

·  odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku : 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy 1 mln euro, oraz

· odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku : 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy 1 mln euro,

Wysokość wsparcia w kolejnych latach działalności grupy nie może przekroczyć:

·   w pierwszym i drugim roku - 100 000 euro;

·   w trzecim roku - 80 000 euro;

·   w czwartym roku - 60 000 euro;

·   w piątym roku - 50 000 euro.

Dotychczas w urzędach marszałkowskich, bo to tam trzeba zgłosić powstanie takiej grupy, zarejestrowano 732 Grupy producentów rolnych.

Doświadczenia z funkcjonowania Grup producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw są bardzo pozytywne. Zrzeszeni w nich rolnicy przekonali się, że są wstanie podnieść jakość swojej produkcji, utrzymać jej standaryzację, a to sprawiło, że stali się liczącym partnerem na rynku i  wzrosła ich siła w negocjacjach z odbiorcami czyli sprawdzili w praktyce, że "Duży może więcej". Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zachęca do tworzenia grup producenckich  i do skorzystania z oferowanego im wsparcia. 

Departament Komunikacji Społecznej
ARiMR

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 23-02-2012 08:28

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 23-02-2012 08:37
Przewiń do góry