Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosławice na lata 2015-2020

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę poinformować o przystąpieniu przez Gminę Pakosławice do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosławice na lata 2015-2020”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Pakosławice (pok. Nr 10) oraz na stronie internetowej urzędu. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli pobrać ankiety  u sołtysów.

Wypełnione ankiety proszę składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Pakosławice lub u sołtysów w terminie do 12 stycznia 2016r.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice oraz pod nr tel. 77 435 76 14 wew. 106.

Dziękuję Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

                                                                       WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE

                                                                       Adam Raczyński

PDFANKIETA DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH.pdf
PDFANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH.pdf
PDFFORMULARZ DANYCH ENERGETYCZNYCH OBIEKTU - budynki użyteczności publicznej w tym komunalnych - na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosławice.pdf
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340202
W tym miesiącu: 56167
Wizyt dzisiaj: 1412
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: