Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 09.09.2014 rok

Reńska Wieś, dnia 23.09.2014 roku

 

RGiR.271.02.2014.ES

                                  ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Nr zamówienia RGiR.271.02.2014.ES

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosławice, uprzejmie informuje, że w wyniku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków zostały dokonane następujące czynności:

 1. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego.
 2. Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania przetargowego.
 3. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
 4. Po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert Zamawiający dokonał ponownego wybory oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia.

ofertę:

Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków

Uzasadnienie wyboru:

      Zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w dniu 09.09.2014  r. przesłał wykonawcom zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu zostały złożone trzy oferty, z czego dwie oferty zostały odrzucone a jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania a jego oferta została odrzucona. W dniu 15.09.2014 r., na czynność unieważnienia postępowania oraz odrzucenia oferty odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł Wykonawca Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków. Odwołujący zarzucił Zamawiającego naruszenie przepisu art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, mimo spełniania wymogów SIWZ, w konsekwencji, czego postępowanie zostało unieważnione. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

 1. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego.
 2. Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania przetargowego.
 3. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający wniósł w dniu 17 września 2014 roku faxem oraz na piśmie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i zwrócił się o umorzenie postępowania odwoławczego bez obecności stron. W takim przypadku, zgodnie z tym przepisem, zamawiający zobowiązany jest do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

W związku z powyższym zostały przez Zamawiającego dokonane następujące czynności:

 1. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy: Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków.
 2. Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania przetargowego.
 3. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert w celu ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Wobec faktu, iż wykonawcy, których oferty w dniu 09.09.2014 r. zostały odrzucone, tj.:

1) Szymon Marczak prowadzący działalność gospodarczą Zakład Handlowo – Naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych, 97-400 Bełchatów,  Huta nr 40.

2) Konsorcjum Terracon-pol sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 oraz Chemix Maciej Maciejewski, Jasin, ul. Rabowicka 39C/1, 62-020 Swarzędz

nie wnieśli odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej uznano, iż oferty tych wykonawców zostały skutecznie odrzucone i nie podlegają już ponownemu badaniu i ocenie ofert. Do dalszego badania i oceny ofert przyjęto 1 ofertę.

 1. Po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert Zamawiający dokonał ponownego wybory oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę: Firmy Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków.

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert, jakim była cena oraz energochłonność. Cena (C) 65 % - 65 punktów; Energochłonność (E) 35% = 35 punktów. Łączna punktacja (C+E) = 100 punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

OFERTA NR 1

Szymon Marczak prowadzący działalność gospodarczą Zakład Handlowo – Naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych, 97-400 Bełchatów,  Huta nr 40 – wykonawca wykluczony z postępowania, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne i prawne Wykluczenia oraz odrzucenia oferty.

Wykonawca Wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Oferta Wykonawcy Wykluczonego z postępowania zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). W dniu 02.09.2014 roku Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą oceny ofert, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą była dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności wadium.

OFERTA NR 2
Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków. Oferta Wykonawcy wybrana, jako najkorzystniejsza.

OFERTA NR 3

Konsorcjum Terracon-pol sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 oraz Chemix Maciej Maciejewski, Jasin, ul. Rabowicka 39C/1, 62-020 Swarzędz – oferta Wykonawcy odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty.

Zamawiający w punkcie 2.3.3. SIWZ wymagał, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji lub zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do SIWZ równoważnego np. EMAS. Wykonawca do oferty dołączył pismo z informacją cyt. „Realizując zapisy SIWZ ww. przetargu informujemy, że nasza spółka wdraża od 18.06. br. Dwa zintegrowane systemy zarządzania wg.:

- PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego.

Wdrożenie obu systemów nastąpi w połowie listopada br., przed zakończeniem prac będących przedmiotem przetargu. W załączeniu przedstawiamy oświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA, 40-750 Katowice z dnia 06.08. br., które wykonuje ww. prace wdrożeniowe, potwierdzające naszą informacje.” oraz oświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA Fąfara Marcin z siedzibą w Katowicach cyt. „Niniejszym zaświadcza się, że Biuro Doradztwa Gospodarczego Hossa Fąfara Marcin z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy nr U/011/ISO/2014 zawartej dnia 18.06.2014 prowadzi w firmie: Terracon-Pol Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 proces wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg następujących standardów:

- PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego.

Przewidywany termin zakończenia prac 15 listopad 2014 r.

Niniejsze oświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia prowadzonych działań w związku z procesem ofertowym firmy Terracon-Pol Sp. z o.o., która uczestnicy w przetargu organizowanym na zasadzie Zamówień Publicznych w zakresie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.” Zgodnie z zapisami SIWZ w punkcie 2.3.3. Zamawiający wymagał, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji lub zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do SIWZ równoważnego np. EMASZałączone do oferty informacje Wykonawcy dotyczące wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg następujących standardów:

- PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego oraz oświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego Hossa Fąfara Marcin z siedzibą w Katowicach dotyczące prowadzenia w firmie: Terracon-Pol Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg następujących standardów:

- PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego nie są dokumentami równoważnymi dla posiadania Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ lub równoważnego np. EMAS albowiem wykonawca jak sam stwierdził producent nie posiada jeszcze wdrożonego systemu, ale go dopiero wdraża. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w dniu 19.08.2014 roku faksem oraz pocztą e-mail wezwał Wykonawcę – Lidera Konsorcjum Terracon-Pol sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca uzupełnił do oferty brakujący Certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji lub zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do SIWZ równoważnego np. EMAS. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca ponownie wyjaśnił, że jest w trakcie wdrażania systemu ISO, co potwierdza zaświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA, 40-750 Katowice z dnia 06.08. br. Ponadto Wykonawca wyjaśnił, że w odpowiedzi na postawione pytanie przez Wykonawcę do SIWZ dotyczące posiadania Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji, Zamawiający dnia 01.08.2014 roku stwierdził: cyt. „Zamawiający dopuszcza jednak – zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, że Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa wyżej, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia, jakości i stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskiem. Zamawiający nie przedstawił, jakie inne dokumenty ma na myśli, nie opisał tej alternatywy. Wykonawca przedkładając informację oraz zaświadczenie o trwającym procesie wdrażania systemów ISO 9001 oraz 14001 wyszedł z założenia, że tym samym spełnił oczekiwania Zamawiającego.” Zamawiający nie uznał wyjaśnień Wykonawcy gdyż zgodnie z oświadczeniem złożonym przez samego Wykonawcę oraz Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA, 40-750 Katowice z dnia 06.08.2014 roku, jednoznacznie wynika, że producent PBOŚ Terracon-pol sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77  jest w trakcie  wdrażania systemu zarządzania wg.: - PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością oraz PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego cyt. „ ... nasza spółka wdraża od 18.06.br. dwa zintegrowane systemy zarządzania ...” oraz oświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA, 40-750 Katowice cyt. „ ... prowadzi w firmie: Terracon-pol sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77  proces wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania ...” Proces wdrażania systemu zarządzania wg.: - PN-EN ISO 9001: 2009 System Zarządzania Jakością oraz PN-EN ISO 14001: 2005 System Zarządzania Środowiskowego nie jest równoważny dla posiadania Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji lub zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do SIWZ równoważnego np. EMAS, nie jest również równoważny dla posiadania systemu w zakresie wysokich standardów produkcji. Oświadczenie Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA, 40-750 Katowice nie jest również równoważne z posiadaniem wysokich standardów produkcji gdyż zaświadcza, że proces jest wdrażany a nie wdrożony. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że umowa będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 29.09.2014 roku.                                      

 

         Z poważaniem

           Wójt Gminy

        Jarosław Nosal

PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz powtórzenie czynnosci badania i oceny ofert.pdf


PDFOgłoszenie i unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Reńska Wieś, 02.09.2014 rok

RGiR.271.02.2014.ES

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Nr zamówienia RGiR.271.02.2014.ES

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert, jakim była cena oraz energochłonność.

 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty:

OFERTA NR 1

Szymon Marczak prowadzący działalność gospodarczą Zakład Handlowo – Naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych, 97-400 Bełchatów,  Huta nr 40

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert:

Cena (C) 65 % - 65 punktów; Energochłonność (E) 35% = 0 punktów.

Łączna punktacja (C+E) = 65 punktów.

 

OFERTA NR 2
Ecodom Sp. z o.o., ul. Dunin – Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert:

Cena (C) 65 % - 46,94 punkty; Energochłonność (E) 35% = 35 punktów.

Łączna punktacja (C+E) = 81,94 punktów.

 

OFERTA NR 3

Konsorcjum Terracon-pol sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 77 oraz Chemix Maciej Maciejewski, Jasin, ul. Rabowicka 39C/1, 62-020 Swarzędz – oferta Wykonawcy odrzucona.

                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                             Jarosław Nosal  

PDF7 - Zawiadomienie ogłoszenie o wyborze Wykonawy Bip.pdf


PDFOdpowiedź na zapytanie z dnia 07-08-2014 roku.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2014.pdf zmiana z dnia 01.08.2014 roku

PDFZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.08.2014 roku.pdf

PDFOdpowiedź na zapytania oferenta z dnia 01.08.2014.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - aktualny 01.08.2014.doc zmiana z dnia 01.08.2014 roku

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy - aktualny 01.08.2014.doc zmiana z dnia 01.08.2014 roku

DOCZałączniki 1-11 do SIWZ - aktualne 01.08.2014.doc zmiana z dnia 01.08.2014 roku

 

_______________________________________________________________________________________

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.07.2014.pdf zmiana z dnia 28.07.2014 roku

PDFSIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 28.07.2014.pdf zmiana z dnia 28.07.2014 roku

DOCZałączniki 1-11 do SIWZ.doc  załącznik nr 1 - nieaktualny, załącznik nr 8 - nieaktualny

_______________________________________________________________________________________

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2014.pdf zmiana z dnia 16.07.2014 roku

PDFZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.07.2014 roku.pdf zmiana z dnia 16.07.2014 roku

 

PDFOdpowiedź nr 1 na zapytania oferenta.pdf

PDFOdpowiedź nr 2 na zapytania oferenta.pdf

PDFOdpowiedź nr 3 na zapytania oferenta.pdf

PDFOdpowiedź nr 4 na zapytania oferenta.pdf

PDFOdpowiedź nr 5 na zapytania oferenta.pdf

PDFZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 10.07.2014 rok.pdf

DOCZałacznika nr 2 do SIWZ w brzmieniu po zmianach z dnia 10.07.2014 roku.doc

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFSIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Opis urządzeń i parametry równoważności.doc - załącznik nieaktualny

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz zamówień.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o stosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem...doc

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Zestawienie kompletnych oczyszczalni.doc

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - STWIOR.pdf

Załącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja techniczna:

PDFBiechów, dz. nr 166, 22, 126-6, 126-9, 52, 79, 75-1, 36, 31, 25, 26-1, 24-3, 39-7.pdf

PDFBykowice, dz. nr 115-1, 115-2, 114-3, 113 i inne.pdf (z wyłączeniem adresu posesji Bykowice 2)

PDFBykowice, dz. nr 60-1, 61-3, 59, 60-2, 214 i inne.pdf (z wyłączeniem adresu posesji Bykowice 15)

PDFPrzejście kanalizacją sanitarną pod torami kolejowymi.pdf

PDFGodkowice dz. nr 7-2, 7-12, 8-1, 7-3, 7-5.pdf

PDFKorzękwice dz. nr 11, 110, 107, 73, 44-1.pdf

PDFKorzękwice dz. nr 47, 57, 58, 10-1, 3-1, 159-3, 115, 116, 132, 53.pdf

ZIPKorzękwice dz. nr 47, 57, 58, 10-1, 3-1, 159-3, 115, 116, 132, 53 -załączniki graficzne.zip

PDFRadowice, dz. nr 120-7.pdf

PDFRadowice, dz. nr 130-1, 130-2.pdf

PDFSłupice dz. nr 85-1, 89-6, 89-7, 32, 33, 36-1, 36-2, 40-3, 37, 75-3, 223, 23.pdf

PDFSłupice dz. nr 93, 92, 75-3, 223, 2013-1, 226-3, 226-2.pdf

PDFSłupice, dz. nr 95, 75-4,226-2, 224-10, 23.pdf

PDFŚmiłowice dz. nr 381, 106-28.pdf

PDFśmiłowice, dz. nr 404, 119, 106-28, 396.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2014
  przez: Ewa Suska
 • opublikowano:
  02-07-2014 12:51
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  24-07-2018 08:29
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 14879
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×