Dziś jest: środa, 31-05-2023

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

ue600pc.png
 
Gmina Pakosławice zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Projekt będzie obejmował przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne (ok. 9 beneficjentów na każdą jednostkę uczestniczącą w projekcie). Wymagane kryterium wieku dla osób biorących udział w projekcie to 16-59 lat dla kobiet oraz 16-64 dla mężczyzn. Dla każdej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, służący zdobyciu przez Uczestnika/-czkę odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających aktywizację społeczną i zawodową.
 
W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością będą mogły bezpłatnie skorzystać z:
 • doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego,
 • warsztatów umiejętności społecznych,
 • indywidualnie dobranych szkoleń (np. komputerowych, językowych, zawodowych),
 • płatnych staży rehabilitacyjnych,
 • praktyk zawodowych,
 • wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
 • warsztatów wyjazdowych,
 • dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia/kontynuacji nauki.
Średni koszt wsparcia przewidziany na jednego Uczestnika/-czkę projektu wynosi aż 9 313,94 zł.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wsparcia w projekcie można uzyskać w biurze regionalnym Fundacji w Opolu tel:  77 542 19 03 bądź mailowo na adres: piotr.rudak@idn.org.pl lub  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach Tel. 774357693 lub    ops@pakoslawice.pl
 
W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia :
 
 
1. Wsparcie obowiązkowe  dla Uczestników/-czek projektu w eCentrum
 • Tworzenie i monitoring  Indywidualnych Planów Działania (2 godzinne  konsultacje  z Mentorem/-ką , planowanie ścieżki w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia  w procesie aktywizacji zawodowej).
 • Warsztaty umiejętności społecznych (Dwa warsztaty z obszarów: społecznego i zawodowego, każdy warsztat trwa 15 godzin i jest realizowany w e-Centrum).
 • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera i językowe (szkolenie realizowane w e-Centrum)
 • Seminarium prawne (Tematyka: Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób z niepełnosprawnością, trwa dwie godziny, wsparcie jest realizowane w e-Centrum).
 • Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej (Konsultacje z Mentorem/-ką w formie stacjonarnej lub zdalnej: telefonicznie i e-mailowo).
 
2. Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek projektu (realizowane poza e-Centrum)
 • Kontynuacja/rozpoczęcie nauki (finansowe wsparcie dla osób, które chcą lub kontynuują edukację formalną)
 • Szkolenia zawodowe wewnętrzne (szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy, szkolenia realizowane są w Oddziale lub w Centrali)
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb).
 • Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej).
 • Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego/-ną specjalistę/-tkę w danym zawodzie i  służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych).
 • Pośrednictwo pracy (wyszukanie ofert pracy, staży lub praktyki  pod indywidualne potrzeby Uczestników/-czki Projektu).
 • Praktyki zawodowe (praktyka w miejscu pracy, trwa 2 tygodnie).
 • Staż rehabilitacyjny (zdobycie praktycznych umiejętności przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, trwa średnio 3 miesiące – finansowanie stypendium stażowego dla Uczestników/-czek Projektu).
 • Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera/-kę Pracy).
 • Dodatkową formą wsparcia dla uczestników projektu danego e-Centrum są Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji  społeczno- zawodowej
 
3. Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek projektu 
 • Warsztat  psychologiczno-prawny  dla rodzin i opiekunów. Jest to obowiązkowa forma wsparcia, która jest realizowana w e-Centrum (śr. 5 godzin).
 • Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji  społeczno-zawodowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830040
W tym miesiącu: 54416
Wizyt dzisiaj: 264
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: