Dziś jest: środa, 31-05-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

Tematy sesji:

 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Pakosławice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy - 5 edycja” w ramach

    „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 2023 r. - V edycja”.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 149 położonej w obrębie Pakosławice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 192/3 położonej w obrębie Prusinowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

    odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakosławice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                             (Obrady sesji są jawne)  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830080
W tym miesiącu: 54456
Wizyt dzisiaj: 304
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: