• Dzisiaj jest:
  środa, 27 września 2023
 • Temperatura w Gminie Pakosławice:
  17 °C
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pakosławice
 • ePUAP
 • Wersja dostępna cyfrowo WCAG

INFORMACJE:

PDFInformacja dotycząca utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.pdf (127,74KB)
 

WNIOSKI DO POBRANIA:

OCHRONA PRZYRODY

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (74,50KB)
DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx (24,68KB)

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 83b:

 • ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
  1) postaci papierowej albo
  2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
 • ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”


Ww. przepisy obowiązują z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.

XLSXFormularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu art_83b_UOP_.xlsx (60,47KB)

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

PDFEwidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - druk do wypłeninia.pdf (139,07KB)
 


 

Przewiń do góry