Dziś jest: poniedziałek, 18-10-2021

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

logos.png

Zapraszamy do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Gmina Pakosławice planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam, gdzie wówczas znajdował się PGR) do złożenia oświadczenia podanego w załączniku. Oświadczenie mogą złożyć również osoby pełnoletnie które kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

Dokumenty (oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Pakosławice

W ramach udzielonego Gminie Pakosławice grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. do 12:00. Wnioski będą rozpatrywane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie - czas przewidziany na ich ocenę to około 40 dni. W związku z tym realizacja wniosków planowana jest na początek 2022 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje dodatkowe:

Sprzęt będzie wydawany na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej, średniej
  • opiekun prawny / uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do corocznego okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu Gminy Pakosławice.

DO POBRANIA:

DOCOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.doc

DOCOświadczenie ucznia.doc

DOCZgoda na przetwarzanie danych.doc

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7439892
W tym miesiącu: 49947
Wizyt dzisiaj: 286
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: