Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 148/20
WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 08 kwietnia 2020 r.


w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zarządzam, co następuje:
                                                                             § 1.

Unieważniam  otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  zadania  publicznego  w zakresie -  działalności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  wspierania         i upowszechniania kultury fizycznej,  porządku i bezpieczeństwa publicznego,  określonego w Zarządzeniu nr 141/20  Wójta Gminy Pakosławice z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe  oraz inne  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego na 2020 rok,  ponieważ nie złożono żadnej oferty.
                                                                              § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pakosławice.
                                                                              § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                            /-/ Adam Raczyński

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9837202
W tym miesiącu: 5676
Wizyt dzisiaj: 765
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: