Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 27.05.2019 r.

INFORMACJA

Na podstawie § 4 ust. 2 punkt 3. Szczegółowego trybu pracy Komisji oraz zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, wskazuję że po wstępnej weryfikacji dokumentów dokonanej przez członków Komisji Konkursowej w dniu 27 maja 2019 roku do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się Pani Aleksandra Franczak zamieszkała w Nowakach.

Drugi etap konkursu tj. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką odbędzie się 3 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Pakosławice, pokój nr 4.

 

                                                                         Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                         Andrzej Rosa – Sekretarz Gminy

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

 Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice nr 38, 48- 314 Pakosławice

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy, w tym 3 lata w bibliotece,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz i odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo - finansowych
  Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników
  sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego
  działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów, odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu.

 Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 • list motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • kwestionariusz osobowy.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Pakosławice pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 27 maja 2019 roku r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Pakosławicach. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.pdf

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2019
  przez: Andrzej Rosa
 • opublikowano:
  30-04-2019 11:20
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  27-05-2019 14:03
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 2143
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×